എന്താണ് യോഗ? ആദ്യ പാഠങ്ങൾ | Yoga For Beginners by Sujithra Menon

Yoga
#YogaForBeginners #YogaClass #YogaMalayalam
#യോഗ #തുടക്കക്കാർക്കുള്ളയോഗ #യോഗാദിനം #യോഗക്ലാസ്
Beginners can make these Yoga exercises part of their daily routine. These clear instructions give you the idea of Yoga practices, which begin from Pranayama and ends with meditation.

തുടക്കക്കാർക്ക് നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാവുന്ന യോഗാസനങ്ങൾ. പ്രാണായാമത്തിൽ തുടങ്ങി ധ്യാനത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആസനങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ടതങ്ങനെെയന് മനസ്സിലാക്കാം. ദിവസവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആസനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം.

Articles You May Like

5 Minute Yoga ( MORNING YOGA FOR BEGINNERS )
The Key Swimwear for Summer Will Make You Want to Wear the Rainbow
Gentle Beginner Yoga Flow | 30 Minute Full Body Stretch
Yoga Tip 114
21 Easy-to-Wear Pieces That Are All Your Wardrobe Needs This Summer

Leave a Reply

Your email address will not be published.